מדיניות ביטול עסקה

קורסים - מכללת איקום

תקנון

 1. 1. מבוא
 • תקנון זה הנו נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למכללת איקום בע”מ )להלן: “החברה” ו\או “המכללה“(. קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנמען ובמלואו מהווה הצהרה מצד הלקוח ו\או הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח לבין החברה.
 • מכללת איקום למקצועות הדיגיטל וההייטק, משלבת לימודים בכיתות אורבניות יחד עם לימודים מקוונים
 • .המכללה מוכרת ע”י CISCO ומציעה קורסים בשיתוף החברה. בוגרי הקורס מקבלים תעודת הסמכה מטעם סיסקו .מכללת איקום פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי פיתוח מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות.
 • בשיטת הלימוד הייחודית של איקום, הסטודנטים יכולים לבחור איפה ומתי הם לומדים .הסטודנטים של המכללה מקבלים גישה לרשת חברתית סגורה בה הם יכולים לעזור, לקבל עזרה ,לפתח שיתופי פעולה עסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה. כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד, המכללה קיבלה רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחה .

פעילות זו תהווה מרכז רווח נוסף לחברה.

 • מאז הקמתה בשנת 2019 המכללה פתחה ארבעה מתחמים אורבניים בערים מרכזיות. סניף תל אביב הוא סניף הדגל של המכללה ומטה החברה. סניפים נוספים ממוקמים בהרצליה, באר שבע ואשקלון. בתקופה של פחות משנת פעילות אחת המכללה גייסה למעלה מ-500 סטודנטים.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 • מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו\או לקורסים של החברה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ו\או בקריירה ו\או במציאת עבודה וכו’.

אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה ,הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו.

 • בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה.
 • ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם החברה ו\או ביצוע התחייבות כלפי החברה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים בחברה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של החברה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 
 1. 2. רישום ללימודים
 • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום ללימודים של החברה, החברה תבקש מהנרשם רק את המידע הנחוץ במישרין לחברה.
 • החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 1. 3. דיוור ישיר א. החברה מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או החברה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.
 • בעלי החברה לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.
 1. 4. מדיניות ביטולים
  • אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה ,הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס ,חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו.
  • ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה בהתאם לכתובת החברה ועליה מצוינים שם ,מספר ת.ז הנרשם או הרשום וחתימת מבקש הביטול, כל אמצעי ביטול אחר שאינו כתב לא יהווה ביטול הרשמה ו\או לימודים ולא יקבל מענה מאת החברה, למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
  • כל בקשה לביטול תבחן על ידי החברה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם ו\או ללומד עד ארבע עשרה )14( ימי עסקים לכתובת הלומד \ נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי החברה.
  • ביטול רישום ללימודים שיתבצע בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות ,לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם, בניכוי דמי ביטול כחוק .
  • ביטול רישום לאחר 14 יום מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למכללה.
  • ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים )בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו(, מכל סיבה שהיא, לא יגרור לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו )קרי: אין אפשרות לקבלת החזר כספי(.
  • יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני הנרשם להוריד ו/או להשתמש בתכנים של החברה בצורה כזו או אחרת.
  • במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס נוסף ו/או לקורס האימון, ובטרם חלפו לא יותר מהמפגש הראשון מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הנרשם למכללה, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל )דמי הלימוד(, את החלק היחסי מתוך עלות הקורס הנוסף עבור המפגשים אשר חלפו.
  • במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ולאחר תום המפגש הראשון או יותר מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הלקוח למכללה ,בנוסף לסכומים הנקובים לעיל )דמי הלימוד(, את מלוא עלות הקורס הנוסף ו/או קורס האימון לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד .
  • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל”א-1970.
  • מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

   הרשמה ולימודים מהנים

    בהצלחה

   

logo e png

להרשמה מלאו את הטופס
רוצה לראות עוד מהקורסים?

צור איתנו קשר

דילוג לתוכן